Reegelen am Supermarché Wat dierf een, wat net?


Den Pascal KOEHNEN vun der ULC äntwert:

http://www.eldo.lu/aktuell/reportagen/94608.html?fbclid=IwAR2U3EBoReCYHwLd9uadQAeSi_hczP5XarNQ7yRYgVtjyxK0LQIF49zczf8